Disclaimer

Wij hebben deze website met zorg opgebouwd, ingericht en ook het onderhouden doen wij zorgvuldig. Desondanks kunnen wij er niet voor in staan dat deze website zonder gebreken of fouten functioneert. Ook kunnen wij er niet voor instaan dat de website en de hiervoor gebruikte hard- en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om inhoud die onjuist is dan wel in strijd met de goede smaak en zeden zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. Wij accepteren daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten ons domein liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Zoeken