Extra uitleg over Studie in Cijfers: Toelichting, bronnen en definities

Studie in Cijfers helpt scholen, leraren, decanen, lob-medewerkers en KiesMBO.nl bij het voorlichten van studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW. Wij deden dit samen met JOB, LAKS, FNV Jong, CNV Jongeren, onderwijs en bedrijfsleven. 

Studie in Cijfers toont objectieve, onafhankelijke en betrouwbare informatie over de opleiding en de kansen van die opleiding op de arbeidsmarkt. Met Studie in Cijfers kun je verschillende mbo-opleidingen met elkaar vergelijken.

Opleiding
Studie in Cijfers geeft informatie per beroepsopleiding aan een instelling weer. Met beroepsopleiding wordt hier een samenvoeging bedoeld van een aantal verwante crebo's/opleidingscodes die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding.

Studie in Cijfers is alleen beschikbaar voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Entree opleidingen en cross-overs zijn uitgesloten. Alleen voor opleidingen waar minimaal 1 student staat ingeschreven is Studie in Cijfers beschikbaar.

Koppeltabel
Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB en MBO Raad hebben een gezamenlijke crebo-koppeltabel gemaakt. In die koppeltabel zijn alle crebo's waarop deelnemers zijn ingeschreven aan één van de beroepen in de herziene kwalificatiestructuur gekoppeld. Crebo's die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding, zijn aan elkaar gerelateerd. Op deze manier kunnen opleidingen die onder verschillende crebocodes worden aangeboden, maar tot hetzelfde beroep opleiden, met elkaar worden vergeleken. Een cluster van beroepen vormt samen een beroepsopleiding.

De indicatoren Studenttevredenheid, Jaarresultaat en Doorstroom naar hbo-opleiding zijn weergegeven op niveau van beroepsopleiding. Dit is vergelijkbaar met het niveau van het kwalificatiedossier. Beroepen die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding zijn samengevoegd. Gediplomeerden met werk, de Kans op stage, Kans op leerbaan, Kans op werk en Startsalaris zijn per beroep (kwalificatie) weergegeven.

Per instelling-beroepsopleidingsniveau (leerweg) is er één plaatje. Indien onder een beroepsopleiding meerdere beroepen vallen, dan zijn in het onderste deel van het plaatje meerdere beroepen weergegeven, omdat de arbeidsmarktsituatie per beroep kan verschillen.

Opleidingspopulatie bepalen
De opleidingsbijsluiter is gemaakt voor elke beroepsopleiding die in schooljaar 2023-2024 minimaal één ingeschreven student heeft. Met 'opleiding' wordt hier 'beroepsopleiding' bedoeld, zoals benoemd in de Koppeltabel. De basis is het inschrijvingenbestand van DUO. Alleen hoofdinschrijvingen zijn meegeteld.

Indicatoren 

 • Studenttevredenheid

Studenttevredenheid is een indicatie van de tevredenheid van de studenten over de kwaliteit van deze opleiding in vergelijking met de landelijke tevredenheidsscore voor deze opleiding.
Dit gemiddelde tevredenheidscijfer is afgeleid uit de JOB-monitordata. Het tevredenheidscijfer is van toepassing op de betreffende opleiding of op de groep beroepsopleidingen waar deze opleiding onder valt.

Bron en definitie
Het oordeel is gebaseerd op een item in de JOB-monitor ('Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?'). De bron is de JOB-monitor 2022. Het betreft een gewogen gemiddelde conform de weegfactor die is opgenomen in het databestand, zoals aangeleverd door onderzoeksbureau ResearchNed, dat de JOB-monitor 2022 heeft uitgevoerd. Het opleidingscijfer voor opleidingen met een respons <15 studenten wordt niet gepresenteerd. 

Selecties 
Indien het aantal waarnemingen (ongewogen) lager is dan 15 wordt het rapportcijfer niet getoond in de tabel en wordt een '-' weergegeven. 

 • Percentage geslaagde studenten

Het percentage geslaagde studenten geeft het aandeel studenten weer dat gediplomeerd de opleiding verlaat ten opzichte van de totale (gediplomeerde plus ongediplomeerde) uitstroom uit de opleiding en de school. 

Bron en definitie
Het percentage geslaagde studenten is het aandeel studenten dat gediplomeerd de opleiding verlaat in een schooljaar. Het aandeel gediplomeerden wordt als percentage gezien van alle studenten die met en zonder diploma de opleiding en school verlaten in het schooljaar. De gegevens zijn afkomstig uit bron-MBO studiejaar 2021-2022 en berekend door DUO. Een gediplomeerde in deze context is een deelnemer die in het betreffende schooljaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma's zijn hierbij niet relevant.
Een student die de opleiding ongediplomeerd verlaat, maar aan dezelfde instelling doorstudeert aan een andere opleiding wordt in deze berekening niet meegeteld als ongediplomeerde uitstroom.

Selecties
Indien het aantal studenten in de noemer lager is dan 10 is het rapportcijfer niet getoond in de tabel.
Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. 

 • Doorstroom naar andere mbo-opleiding

Doorstroom naar andere mbo-opleiding is het aandeel studenten dat na het behalen van een diploma op niveau 2 of 3 doorstroomt naar een andere opleiding binnen het mbo. Alleen doorstroom naar bekostigd onderwijs in Nederland is meegeteld.

Bron en definitie
De gegevens zijn afkomstig van bron-MBO van DUO. Van alle studenten die in studiejaar 2019-2020 een diploma hebben behaald in het mbo is bekeken of zij in studiejaar 2020-2021 een inschrijving hadden in het mbo-onderwijs. Deze indicator wordt voor opleidingen op niveau 2 en 3 (bol en bbl) weergegeven. 

Selecties 

 • Alleen gediplomeerden niveau 2 en 3 zijn geselecteerd.
 • Alleen doorstroom binnen mbo-bekostigd onderwijs in Nederland is meegeteld.
 • Er wordt alleen gekeken naar doorstroom binnen het mbo (na behalen van diploma).
 • Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.
 • Doorstroom naar hbo-opleiding

Doorstroom naar hbo-opleiding geeft een beeld van het aandeel studenten dat na het behalen van een mbo-diploma op niveau 4 doorstroomt naar een hbo opleiding in het bekostigd hbo-onderwijs.

Bron en definitie
De gegevens zijn afkomstig van bron-MBO en 1CijferHo en berekend door DUO. Van alle studenten die in studiejaar 2020-2021 een diploma behaald hebben in het mbo is bekeken of zij in studiejaar 2021-2022 een inschrijving hadden in het hoger beroepsonderwijs. Deze indicator wordt alleen voor opleidingen op niveau 4 (bol en bbl) weergegeven. 

Selecties

 • Alleen gediplomeerden niveau 4 zijn geselecteerd.
 • Alleen doorstroom naar bekostigd onderwijs in Nederland is meegeteld.
 • Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.
 • Percentage afgestudeerden met werk

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is het percentage gediplomeerden dat op het moment van onderzoek werkt in een baan van meer dan 12 uur per week.

Bron en definitie
Deze data zijn afkomstig van het CBS. Het toont het aandeel studenten dat een jaar na het schooljaar waarin het diploma is behaald betaald werk heeft voor 12 uur of meer per week. Van een student die in schooljaar 2019/2020 een diploma behaalt, is de arbeidsmarktpositie in 2021 bepaald.
De arbeidsmarktpopulatie op peilmoment 2021 bevat de groep uitstromers uit het schooljaar 2019/2020 welke op 1 oktober 2020 als ingezetene ingeschreven staan in de BRP én op 1 oktober 2020 niet in het onderwijs staan ingeschreven (teruggestroomd in onderwijs).
Het CBS heeft op basis van een koppeling van diplomagegevens van DUO uit BRON-mbo met de polis-administratie van het UWV en de Belastingdienst een analyse gemaakt van de doorstroom vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Per gediplomeerde stelt het CBS vast of deze een baan van 12 uur of meer per week heeft, één jaar na zijn of haar afstuderen, of niet. Ook ZZP’ers zijn hierin meegenomen.

Selecties 

 • Het jaarresultaat wordt zowel landelijk als per instelling bepaald.
 • Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.
 • Baankans

De Baankans laat zien hoe gemakkelijk het is voor een onlangs afgestudeerde student om nu een baan te vinden in het verlengde van de opleiding. Daarnaast is de verwachting voor over 5 jaar weergegeven door een stijgende pijl, een "=" teken of een dalende pijl.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, wordt weergegeven hoe de verhouding is tussen het aantal banen en het aantal werkzoekenden van een baan voor studenten op een 10 puntenschaal. Een 1 betekent dat er weinig vacatures beschikbaar zijn voor de werkzoekenden en dat het dus moeilijk is om een baan te vinden, een 10 betekent dat er veel vacatures beschikbaar zijn voor werkzoekenden, wat het makkelijker maakt om een baan te vinden. Bij een stijgende pijl wordt het in de toekomst makkelijker om een baan te vinden, bij een dalende pijl wordt het moeilijker en bij een ‘’=’’ blijft de kans gelijk.
De informatie is afkomstig van SBB. De Baankans is bepaald door de vraag naar banen (die geschikt zijn voor schoolverlaters) af te zetten tegen het aantal studenten in de regio dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Het meetmoment voor Baankans is november van ieder jaar. 

 • Kans op stage

Kans op stage geeft een indicatie (prognose) van de kans op het vinden van een stage in het huidige kalenderjaar.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, is weergegeven hoe groot de kans op het vinden van een stage is voor studenten aan de betreffende opleiding (kwalificatie). De informatie is afkomstig van SBB. De kans op stage is bepaald door het aantal beschikbare stageplaatsen af te zetten tegen het aantal studenten dat de opleiding volgt en in deze regio woont. 
Als regio wordt de indeling van arbeidsregio's van het UWV werkbedrijf gehanteerd. Het meetmoment voor Kans op Stage is januari van ieder jaar. 

 • Kans op leerbaan

Kans op leerbaan geeft een indicatie (prognose) van de kans op het vinden van een leerbaan in het huidige kalenderjaar.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, is weergegeven hoe groot de kans op het vinden van een leerbaan is voor studenten aan de betreffende opleiding (kwalificatie). De informatie is afkomstig van SBB. De kans op leerbaan is bepaald door het aantal beschikbare leerbanen af te zetten tegen het aantal studenten dat de opleiding volgt en in deze regio woont.
Als regio wordt de indeling van arbeidsregio's van het UWV werkbedrijf gehanteerd. Het meetmoment voor Kans op Leerbaan is januari van ieder jaar. 

 • Startsalaris

Startsalaris (bruto-uurloon) is het salaris dat afgestudeerden aan de opleiding per uur bruto verdienen.

Bron en definitie
Het uurloon is gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek van CBS. In Studie in Cijfers zijn de gegevens uit 2020, 2021 en 2022 gebruikt.
Om voor voldoende beroepen een startsalaris te kunnen bepalen zijn de gegevens van deze drie jaren samengevoegd. Van alle alumni met betaald werk (meer dan 12 uur) is het startsalaris meegeteld. Het betreft gewogen resultaten op basis van de weegfactoren. De resultaten zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar; niet per instelling. 

Voorwaarden 

 • Op de salarissen uit de voorgaande 2 jaren wordt een inflatiecorrectie toegepast.
 • De bovenste en onderste 2% van alle bedragen zijn verwijderd om extreme uitschieters naar boven en onder eruit te halen (ongewogen).
 • Indien het aantal (ongewogen) waarnemingen lager is dan 10, wordt het uurloon niet weergegeven.

Zoeken